2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vontkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valmint SZMSZ-e, vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat...

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Balassagyarmati Törvényszék feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

Működés - jogállás

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi CLXI. tv. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
 • 2011. évi CLXII. tv. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról
 • 1997. évi LXVIII. tv. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

Bírósági eljárás

 • 2017. évi XC. tv. A Büntetőeljárásról
 • 2012. évi C. tv. A Büntető Törvénykönyvről
 • 2016. évi CXXX tv. a Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi V. tv.  a Polgári Törvénykönyvről
 • 2016.évi XLtv. az Általános Közigazgatási Perrendtartásról
 • 2006. évi V. tv. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • Egyéb jogszabályok, utasítások, OBH elnöki szabályzatok
 • Alapító okirat
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Egyéb belső szabályzatok